Termin webinarium:
17 listopada 2020r., godz. 10.00

Tematyka webinarium:

W związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r., podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady regulujące problematykę przetargów publicznych. Zajęcia pozwolą na przygotowanie się do zmian, czekających zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Omówione zostaną nowe instytucje, procedury i niezbędna dokumentacja. Przybliżone będą nowe pojęcia, które dotychczas nie występowały, a także zasady postępowania podczas publikacji ogłoszeń, zasady wyceny zamówienia publicznego oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy na dwie części szkolenia:

część I - 17 listopada
część II - 19 listopada

Program cz.I:

1) Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w nowego PZP; podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia; szczególne uprawnienia zamawiających sektorowych związane z wykluczeniem; rodzaje warunków udziału w postępowaniu; udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego.

2) Opis przedmiotu zamówienia oraz przesłanki odrzucenia oferty; zakres treściowy OPZ; zasady opisu przedmiotu zamówienia; hierarchia norm; OPZ na roboty budowlane; przesłanki odrzucenia oferty; zakaz odrzucenia ofert.

3) Progi kwotowe; postępowanie poniżej progów unijnych według nowego PZP; zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne; regulacja normatywna; tryby udzielenia zamówienia; kwalifikacja podmiotowa wykonawców art. 273-274 nowego PZP.

4) Tryb ustawowy oraz tryb podstawowy; przetarg nieoraniczony i zamówienia z wolnej ręli w nowym PZP; nowe elementy fakultatywne SWZ; czynności po wszczęciu postępowania; wyjaśnienia i zmiany SWZ; przesłanki udzielenia zamówienia z WR; procedura zamówienia z wolnej ręki.

5) Pytania i odpowiedzi


Prowadzący:

logo Jerzykowski

 

 

 

Radcy prawni z kancelarii Jerzykowski i wspólnicy spółka komandytowa

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym. Obrót gospodarczy, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zawiera szereg obszarów, w których prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kontaktów z administracją publiczną. Z drugiej strony administracja publiczna coraz częściej szuka wsparcia w sektorze prywatnym w realizacji swoich zadań. Celem kancelarii jest kojarzenie tych sfer, pomoc administracji zrozumieć przedsiębiorców, a przedsiębiorcom – pojąć administrację oraz pomoc partnerom osiągnąć wytyczone cele i uzyskać zamierzone rezultaty.

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
17.11.2020 r., godz. 09.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

Część I
290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część II
260 zł netto od osoby - członkowie IGWP
310 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część I + II
510 zł netto od osoby - członkowie IGWP
610 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

UWAGA!
Zgłaszający, którzy wybiorą elektroniczną formę faktury otrzymują 10 zł netto upustu od osoby.

 

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz głośnikami).

Termin webinarium:
19 listopada 2020r., godz. 10.00

Tematyka webinarium:

W związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r., podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady regulujące problematykę przetargów publicznych. Zajęcia pozwolą na przygotowanie się do zmian, czekających zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Omówione zostaną nowe instytucje, procedury i niezbędna dokumentacja. Przybliżone będą nowe pojęcia, które dotychczas nie występowały, a także zasady postępowania podczas publikacji ogłoszeń, zasady wyceny zamówienia publicznego oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy na dwie części szkolenia:
część I - 17 listopada
część II - 19 listopada

Program cz.II:

1) Zamówienia sektorowe - ramy prawne, działalnośc sektorowa w branży wodociągowej, przepisy szczególne, progi unijne, wartości zamówienia, system kwalifikowania wykonawców, tryby udzielania zamówień, niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego.

2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego: zasady ogólne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zmiany, odstąpienie przez zamawiającego.

3) Środki ochrony prawnej, system środków, Krajowa Izba Odwoławcza, postępowanie odwoławcze, postępowanie skargowe.

4) Pytania i odpowiedzi


Prowadzący:

logo Jerzykowski

 

 

 

Radcy prawni z kancelarii Jerzykowski i wspólnicy spółka komandytowa

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym. Obrót gospodarczy, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zawiera szereg obszarów, w których prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kontaktów z administracją publiczną. Z drugiej strony administracja publiczna coraz częściej szuka wsparcia w sektorze prywatnym w realizacji swoich zadań. Celem kancelarii jest kojarzenie tych sfer, pomoc administracji zrozumieć przedsiębiorców, a przedsiębiorcom – pojąć administrację oraz pomoc partnerom osiągnąć wytyczone cele i uzyskać zamierzone rezultaty.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
19.11.2020 r., godz. 09.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

Część I
290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część II
260 zł netto od osoby - członkowie IGWP
310 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część I + II
510 zł netto od osoby - członkowie IGWP
610 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

UWAGA!
Zgłaszający, którzy wybiorą elektroniczną formę faktury otrzymują 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz głośnikami).

Szanowni Państwo!

26 listopada 2020 r., Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” organizuje konferencję online, dotyczącą wybranych wyników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za lata 2014-2019. Tematem przewodnim spotkania będzie 5-letni raport benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także wyniki ankiety techniczno-ekonomicznej za rok 2019.

Izba od 2009 roku prowadzi prace związane z projektem benchmarkingowym, będącym coroczną wielowymiarową analizą porównawczą wyników działalności podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Głównym celem tego projektu jest dostarczanie podmiotom biorącym w nim udział modelowej bazy wskaźników benchmarkingowych, która pozwala im na porównywanie osiąganych wyników z wynikami uzyskanymi w analogicznych obszarach przez inne, podobne podmioty.

Raport, będący corocznym efektem prac nad projektem, jest źródłem danych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Wyniki raportu pozwalają na określenie pozycji danego podmiotu w wybranych obszarach badawczych i wyznaczanie kierunków doskonalenia. Zaletami dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie jest realizacja usprawnień w oparciu zarówno o wyniki benchmarkingu, jak i doświadczenia innych, m.in.: nakierowanie przedsiębiorstwa na podnoszenie efektywności, produktywności oraz rentowności, obniżanie kosztów analiz przedwdrożeniowych, czerpanie wiedzy z doświadczeń innych, dokładniejsze rozpoznanie ryzyka i możliwych działań prewencyjnych czy dostęp do danych porównawczych. Raport benchmarkingowy jest pierwszym krokiem w drodze poszukiwania kierunków doskonalenia.

Pracujący nad projektem zespół dążył do stworzenia wartości dodanej do corocznych raportów w oparciu o przekrojowe wykorzystanie dostępnych danych. To stabilność, rzetelność i konieczność zachowania porównywalności zbieranych danych zdeterminowały horyzont czasowy analiz w ramach niniejszego raportu. Wyniki obserwacji w niektórych obszarach pokazały jednokierunkowe tendencje kształtowania się analizowanych cech, co można uznać za zjawisko charakterystyczne dla działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w danym okresie.

Wskaźniki ujęte w raporcie za lata 2014-2018

5-letni raport benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest pogłębioną analizą wybranych kluczowych wskaźników w przekroju wieloletnim. Wskaźniki analizowane w raporcie podzielone zostały na trzy grupy: eksploatacyjne, środowiskowe oraz finansowe.

Wskaźniki eksploatacyjne:

 • awaryjność sieci wodociągowej,
 • awaryjność sieci kanalizacyjnej,
 • udział zdalnych odczytów wodomierzy.

Wskaźniki środowiskowe:

 • energochłonność procesu dostarczania wody,
 • energochłonność procesu odbioru i oczyszczania ścieków,
 • poziom samowystarczalności energetycznej oczyszczania ścieków,
 • sprawność sieci.

Wskaźniki finansowe:

 • rentowność działalności wodociągowej,
 • rentowność działalności kanalizacyjnej,
 • cena wskaźnikowa wody,
 • cena wskaźnikowa ścieków.

Podobnie jak w przypadku corocznych raportów benchmarkingowych, raport 5-letni może stanowić początek pogłębionej, indywidulanej analizy przyczyn występujących niedociągnięć lub błędów, może również wspomóc znalezienie sposobów i dróg dochodzenia do rozwiązań efektywniejszych od stosowanych dotychczas.

W ramach niniejszego opracowania dla kluczowych wskaźników przeprowadzono między innymi takie analizy jak:

 • kierunków zmian wartości mediany, średniej oraz zakresu wartości wskaźnika,
 • rozkładu częstotliwości występowania określonych wartości wskaźnika,
 • wpływu zmiany struktury lub udziału poszczególnych cech na wartość mediany wskaźnika,
 • reprezentatywności wariantów relacji wpływu licznika i mianownika miernika na zmianę wartości wskaźnika,
 • stabilności struktury i udziału innych, dostępnych w bazie danych zmiennych powiązanych lub składających się na wskaźnik.

Informacje o analizowanych podmiotach

Grupę badawczą stanowiło 113 podmiotów działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, które w latach 2014-2018 uczestniczyły w projekcie minimum 4 razy.

Ujęte w raporcie przedsiębiorstwa w liczbie 113 w odniesieniu do danych z Głównego Urzędu Statystycznego stanowią ok. 6,04% (w odniesieniu do łącznej liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2018 roku, która wynosiła 1870) wszystkich tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorstwa te obsługując ok. 15% długości sieci wodociągowej dostarczają ponad 55% wody dla gospodarstw domowych oraz obsługując niemal ponad 27% długości sieci kanalizacyjnej oczyszczają ponad 51% ścieków komunalnych.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią 5-letniego raportu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za lata 2014-2018. Raport będzie można zakupić już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy Państwa również do udziału w konferencji.


Link do formularza zgłoszeniowego

www.webinaria.igwp.org.pl

Termin

26 listopada, godz. 10.00 - 13.00
 

Kontakt z organizatorem
Marta Wojnowska, tel. 52 376 89 16, 608 328 798
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732
Jakub Kucharski, tel 52 376 89, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń
www.webinaria.igwp.org.pl
26 listopada 2020r., godz. 9.30
 

Cena
(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań poprzez czat)
299 zł netto od osoby - członkowie IGWP
349 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

 

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

23 października 2020 r. o godz. 9.00 zapraszamy bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej organizowane przez Steinzeug-Keramo Sp. z o.o. oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”:

Systemy rur kamionkowych oraz elementów do renowacji – Dura, jako niezawodne rozwiązania dla branży wodno-kanalizacyjnej firmy Steinzeug-Keramo

 

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników.

Tematyka spotkania:

 1. Wirtualne przejście przez fabrykę.
 2. Charakterystyka produktów:
  • rury i kształtki stosowane w technologii rozkopowej KERA.BASE/KERA.PRO
  • rury przeciskowe stosowane w technologii bezwykopowej KERA.DRIVE
  • rury i kształtki o podwyższonej odporności termicznej oraz chemicznej KERA.INDUSTRY
  • rury bezkielichowe KERA.iX/KERA.iXP
 3. Systemowa renowacja studni i kanałów – DURA
 4. Mobilny katalog produktów

Prelegent:

Piotr Kosz - Sales Engineer w Steinzeug-Keramo Sp. z o.o. o. Od 15 lat związany z gospodarką wodno-ściekową, odpowiedzialny za wdrażanie oraz doradztwo techniczne na polskim rynku rozwiązań Steinzeug-Keramo przeznaczonych tej branży. Absolwent Politechniki Śląskiej wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Kontakt z organizatorem:
Jakub Kucharski tel. 52 376 89 25, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy na stronie wydarzenia
https://igwp.clickmeeting.com/systemy-rur-kamionkowych-oraz-elementow-do-renowacji-dura-jako-niezawodne-rozwiazania-dla-branzy/register

Szanowni Państwo!

21 października 2020 r., Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” organizuje konferencję online, dotyczącą problematyki, którą przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą rozpatrywać w kategoriach prawdziwego wyzwania.

„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rynku energii” to wydarzenie, które podnosi szeroko rozumianą tematykę efektywności energetycznej przedsiębiorstw wod-kan. To też debata o tym, jak od efektywności energetycznej przejść do samowystarczalności energetycznej, rozumianej jako produkcja energii na potrzeby własne danego zakładu, a idąc dalej tym tropem – co zrobić z nadwyżką energii?

Konferencja, którą dla Państwa przygotowaliśmy, poruszać będzie m.in. te aspekty. Pokażemy także drogę, jaką przejść musi przedsiębiorstwo wod-kan od pomysłu, idei na rozwój w tym kierunku, po opracowanie gotowego modelu biznesowego, a więc odnalezienie się przedsiębiorstwa na rynku energii.

Do współpracy przy jej organizacji zaprosiliśmy „Wodociągi Słupsk”. Na przykładzie podjętych w tym przedsiębiorstwie działań pokażemy, jak może wyglądać recepta na sukces.

Tematyka ta jest na tyle istotna, że równolegle przygotowujemy dla Państwa wydanie specjalne kwartalnika „Wodociągi Polskie”, które w całości poświęciliśmy efektywności energetycznej, a które powstało w oparciu o doświadczenia i we współpracy z wieloma przedsiębiorstwami wod-kan z całej Polski. Trafi ono do rąk Czytelników pod koniec października, a każdy z uczestników konferencji „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rynku energii” otrzyma rabat w wysokości 25% na zakup tej wyjątkowej publikacji.

Zapraszam serdecznie do udziału,

Dorota Jakuta
Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”


Link do formularza zgłoszeniowego

www.webinaria.igwp.org.pl


Program konferencji

10:00-10:10
Rozpoczęcie konferencji
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. o.o.
Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika „Wodociągi Polskie”

10:10-10:40 
Efektywność energetyczna w diagnozie i działaniach przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Słupsku
Andrzej Wójtowicz, Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

10:40-11:10
Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jako aktywny uczestnik rynku energii. Czy jest to sposób na obniżenie kosztów operacyjnych?
Barbara Adamska, Prezes ADM Poland, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

11:10-11:20
przerwa

11:20-11:50
Otoczenie prawne dla przedsiębiorstwa wod-kan jako wytwórcy energii
Mec. Maciej Szambelańczyk, partner Kancelaria Prawna WKB

11:50-12:10
Nowe podejście do sektora wodnego
Jakub Czapliński, Country Manager, Danfoss Drives, Poland
Krzysztof Kubicki, Sales Coordinator, Water and Wastewater, Danfoss Drives, Poland

12:10-13:00
Podsumowanie. Debata

   

Prelegenci

Adamska BarbaraBarbara Adamska - Prezes ADM Poland, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Laureatka statuetki Osobowość branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy. 

Autorka licznych publikacji w prasie fachowej z obszaru transformacji energetycznej, lokalnych obszarów bilansowania oraz magazynowania energii. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, inicjatorka i od 2016 roku Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki. Ekspert Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu oraz Członek Rady Programowej SKER. Założycielka i CEO firmy ADM Poland, od 2013 roku świadczącej usługi doradcze z zakresu energetyki rozproszonej.

Doradca w zakresie modelowania biznesowego dla spółek działających w obszarze energetyki, rozwoju i wdrożenia usług z grupy bilansowania i zarządzania energią oraz budowy niezależnych systemów cieplnych i elektroenergetycznych. Autorka strategii działania oraz rozwoju dla 4 certyfikowanych klastrów energii.

 

Wójtowicz Andrzej

Andrzej Wójtowicz - prezes zarządu "Wodociągów Słupsk" sp. z o.o.

Od wielu lat związany z branżą wod-kan, technologią i gospodarką ściekową. Po przejściu wielu szczebli zawodowych od roku 2009 pełni funkcje prezesa zarządu. 

Autor wielu publikacji, w tym standardu branżowego z zakresu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Jako wykładowca i ekspert prezentuje tematykę z zakresu gospodarki komunalnej, energetycznej oraz zarządzania. Jako ekspert Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" oraz innych organizacji branżowych uczestnik wielu projektów sektora wod-kan. Manager 2017 roku w branży wod-kan w Polsce w grupie przedsiębiorstw obsługujących powyżej 100 tys. Pomysłodawca i lider projektu Słupski Klaster Bioenergetyczny – inicjatywy wyróżnionej przez Ministerstwo Energii.

Członek Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

 

Szambelańczyk Maciej

Maciej Szambelańczyk - radca prawny, partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

Jego doświadczenia obejmują m.in. szereg projektów restrukturyzacyjnych w energetyce oraz inwestycje w nowe źródła wytwórcze. Od wielu lat doradza inwestorom krajowym i zagranicznym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce. Reprezentował towarzystwa branżowe w licznych pracach legislacyjnych dotyczących energetyki m.in. w pracach nad ustawą o elektromobilności, ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz ustawą dotyczącą morskiej energetyki wiatrowej.

Prelegent podczas wielu renomowanych konferencji krajowych i międzynarodowych, odnoszących się do sektora energetycznego. Autor wielu publikacji z dziedziny energetyki. Jeden z redaktorów komentarza do ustawy o odnawialnych źródeł energii wydanego nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Współautor jednej z pierwszych naukowych publikacji dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce (wydanej nakładem PWN). W ubiegłej kadencji Sejmu Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.
  

Jakub Czapliski


Jakub Czapliński  Kzysztof Kubicki Krzysztof Kubicki

Danfoss Drives - członek grupy Danfoss, jest światowym liderem w dziedzinie regulacji prędkości silników elektrycznych. Od 1968 roku pionier w branży przetwornic częstotliwości. Obecnie jako jedna z największych firm w branży, realizuje pasję do rozwoju, produkcji i sprzedaży najbardziej wszechstronnych napędów AC na świecie. Przetwornice VACON® stanowią solidną podstawę optymalizacji w zastosowaniach przemysłowych. Przetwornice VLT® odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zasobami i automatyzacji fabryk. Napędy prądu przemiennego Danfoss Drives dostosowują się do dowolnej technologii silnikowej i służą w zakresie mocy od 0,18 kW do 6,0 MW.

Termin
21 października, godz. 10.00 - 13.00
 

Kontakt z organizatorem
Anna Lembicz, tel. 517 013 730
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732
Jakub Kucharski, tel 52 376 89, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń
www.webinaria.igwp.org.pl
21 października 2020r., godz. 9.30
 

Cena
(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań poprzez czat)
299 zł netto od osoby - członkowie IGWP
349 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

 

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Partner konferencji

danfoss

Termin webinarium:
19 października 2020 r., godz. 9.00-13.00

Cel webinarium:
Celem szkolenia jest:

 1. omówienie zasad wypełniania i składania pliku JPK_V7M (nowy obowiązek od 1.10.2020), przy uwzględnieniu wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
 2. podsumowanie skutków dla branży wod-kan wejścia w życie z dniem 1.07.2020 nowej „matrycy stawek VAT” oraz omówienie wydanych na wniosek przedsiębiorstw wod-kan. Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) określających wysokość stawki podatku VAT dla różnych usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa,
 3. podsumowanie zmian przepisów od 1.07.2020 dot. obowiązku zapłaty na rachunek z „białej listy” oraz zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności (MPP), omówienie aktualnych interpretacji organów podatkowych dot. ww. zagadnień.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości przedsiębiorstw wod-kan.

Program szkolenia został opracowany w oparciu bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla branży wod-kan. Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.

Program:

I. JPK_V7M – nowy obowiązek sprawozdawczy od 1.10.2020

 1. zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT i plików JPK_VAT plikiem JPK_V7M – które z dotychczasowych deklaracji składanych na potrzeby rozliczenia VAT oraz załączników do tych deklaracji zostaną „wchłonięte” przez nowe JPK, a które pozostaną bez zmian,
 2. zakres informacji objętych JPK_V7M (m.in. GTU - obowiązkowe oznaczenia cyfrowe i literowe dla niektórych towarów i usług ujmowanych w rejestrze),
 3. w którym miesiącu ujmować poszczególne transakcje w JPK_V7M – przegląd aktualnych interpretacji i wyroków dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT,
 4. zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_V7M oraz sposoby jej uniknięcia,
 5. pozostałe zagadnienia związane z wypełnianiem i składaniem JPK_V7M, z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

II. „Nowa matryca stawek VAT” od 1.07.2020, Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) - przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan

 1. znaczenie nowej „matrycy stawek” obowiązującej od 1.07.2020 dla branży wod-kan,
 2. możliwość występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) – przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan – możliwość uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług,
 3. zakres ochrony z tytułu WIS wydanych na wniosek innych przedsiębiorstw,
 4. zasady składania wniosku WIS-W, opłaty, termin wydania, sytuacje, gdy z wnioskiem o WIS można wystąpić także w sytuacjach dotyczących zagadnień innych niż stawka VAT,
 5. WIS vs. indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego – podobieństwa i różnice, zakres zastosowania,
 6. omówienie aktualnych WIS, interpretacji i wyroków dot. ustalania stawki VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan (obok usług podstawowych).

III. „Biała lista” i mechanizm podzielonej płatności – podsumowanie zmian od 1.07.2020, aktualne interpretacje, planowane zmiany od 1.01.2021

 1. zmiana od 1.07.2020 przepisów określających sytuacje,wod kiedy przy zapłacie nie ma obowiązku sprawdzania, czy rachunek kontrahenta znajduje się na „białej liście”,
 2. zmiany dotyczące składania informacji do naczelnika US o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” (ZAW-NR), w tym różne terminy w różnych okresach na złożenie ZAW-NR (3 dni, 7 dni, 14 dni),
 3. „biała lista” i MPP – aktualne interpretacje i wyjaśnienia organów podatkowych, m. in. w zakresie sposobu obliczania wartości transakcji 15 000 zł, przechowywania raportów ze sprawdzania rachunku kontrahenta, dokonywania kompensat zamiast zapłaty w MPP, zapłaty na rachunek komornika lub syndyka w przypadku faktury z obowiązkowym MPP, zapłaty kaucji gwarancyjnej,
 4. zasady stosowania oznaczenia „MPP” w JPK_V7M,
 5. zmiany od 2021 w zakresie „białej listy” i MPP oraz inne zmiany w podatku VAT, zgodnie z projektem „SLIM VAT”.

Prowadzący:
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń:
www.webinaria.igwp.org.pl
do 19.10.2020, godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

279 zł netto od osoby - członkowie IGWP
329 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem).

Termin webinarium:
23 października 2020 r., godz. 11.00 - 14.00

Tematyka webinarium:

1. Pojęcie i charakter prawny warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

2. Charakter prawny i treść wniosku, kierowanego do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

3. Wymagania formalne wniosku i skutki ich naruszenia

4. Termin załatwienia wniosku o wydanie warunków

5. Postępowanie w przedmiocie wydania warunków technicznych

6. Skutki prawne odmowy

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
23 października 2020 r., godz. 8.30
na adres: www.webinaria.igwp.org.pl

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
13 października, godz. 10.00 - 13.00


Założenia organizacyjne

Proponujemy Państwu dwa webinaria w modułach:

Moduł I. 13 października, Obsługa klienta – zarządzanie wizerunkiem. Wywieranie zamierzonego wpływu na klienta

Moduł II. 20 października, Obsługa klienta – przełamywanie barier w obsłudze i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.Od profesjonalizmu w kontakcie do zarządzania sobą

Istnieje możliwość wyboru obu modułów w kolejności lub niezależnie jednego. 
Forma prowadzenia to warsztat, gdzie możliwy jest obustronny kontakt audio z uczestnikami. Czas trwania około 3 godzin z przerwami oraz sesjami pytań i odpowiedzi.


Szczegóły

Warsztat dla profesjonalistów w obsłudze szukających nowych impulsów i pogłębiania kompetencji

Nie ma prostszej rzeczy niż obsługa klienta. Wystarczy znać się na swojej pracy i mieć profesjonalny dystans do otaczającej nas rzeczywistości. To prawda... do póki nie zapytamy klientów, co mówią o nas w domu ...

Proponowane webinarium jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy ponad swoje poczucie profesjonalizmu przedkładają skuteczność. W tym przypadku skuteczność oznacza rzeczywiste wywieranie wpływu na postawy klientów.

Tematyka

 • Dlaczego tak się staramy, a wychodzi „jak zwykle” – obsługa w oczach klienta
 • Pracownik obsługi – niedoceniony menadżer marketingu. Obsługa a marketing usług.
 • Czego ludzie od nas oczekują – dlaczego tak trudno jest zaspokoić rzeczywiste potrzeby klienta?
 • Budowanie pozytywnych relacji jako odpowiedź na zaspokojenie potrzeb klientów
 • Zarzadzanie komunikacją usługową – stosowana komunikacja perswazyjna

Spodziewane efekty warsztatów

 • Zrozumienie perspektywy klienta i akceptacja niezawinionych ograniczeń w obsłudze
 • Umiejętność przekształcania oporów klienta w podniesienie atrakcyjności oferty
 • Zrozumienie roli pracownika obsługi jako elementu oferty firmy
 • Poznanie ukrytych potrzeb klientów, które decydują o satysfakcji z obsługi
 • Poznanie prostych technik budowania pozytywnych relacji
 • Rozwinięcie kompetencji wpływania na postawy klientów 

 

Prowadzący:

Danielak JakubJakub Danielak - socjolog, doradca i trener biznesu. Od przeszło 20 lat realizuje projekty usprawniające procesy zarządcze w firmach typu utilities - dostarczających usług bytowych szerokiemu gronu klientów. Prowadzone przez niego od 1992r. Biuro Badań i Analiz Społecznych, dzięki współpracy z klientami, przeszło ciekawą ewolucję od badań przez doradztwo w zakresie zarzadzania, po prowadzenie szkoleń i warsztatów. Doradca i autor projektów - strategii, planów, analiz, wdrażania - dla kilkudziesięciu firm sektora usług publicznych. Od ogromnych (PGE, Tauron), przez średnie (PEC-e. MPWiK-i), po całkiem małe firmy usługowe. W ciągu niemal 30 lat działalności przeprowadził kilkaset projektów podnoszących efektywność zarządzania.


Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadsyłanie zgłoszeń:
do 13 października 2020 r., godz. 9.30
www.webinaria.igwp.org.pl


Cena:

(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

Moduł I

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
270 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Moduł II

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
270 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Moduł I + II

410 zł netto od osoby - członkowie IGWP
510 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy


Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem). 

Termin webinarium
20 października, godz. 10.00 - 13.00

 

Założenia organizacyjne
Proponujemy Państwu dwa webinaria w modułach:

Moduł I. 13 października, Obsługa klienta – zarządzanie wizerunkiem. Wywieranie zamierzonego wpływu na klienta

Moduł II. 20 października, Obsługa klienta – przełamywanie barier w obsłudze i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.Od profesjonalizmu w kontakcie do zarządzania sobą

Istnieje możliwość wyboru obu modułów w kolejności lub niezależnie jednego. 
Forma prowadzenia to warsztat, gdzie możliwy jest obustronny kontakt audio z uczestnikami. Czas trwania około 3 godzin z przerwami oraz sesjami pytań i odpowiedzi.

 

Szczegóły webinarium
Warsztaty dla pracowników spotykających się z „trudnymi” klientami i sytuacjami kryzysowymi w obsłudze.

Dopóki nam i klientowi dopisuje dobre samopoczucie i żadna ze stron nie czuje się zagrożona, obsługa wychodzi nam naturalnie. Jednak najlepszym testem jakości obsługi jest radzenie sobie
w sytuacjach kiedy strony kontaktu nie są zadowolone. Pretensje, agresja, przypisywanie nam złych intencji, a nawet po prostu ”trudne” cechy osobowości – te wszystkie elementy powodują, że obsługa staje się trudna, a my pamiętamy takie przypadki długo po rozstaniu z klientem.

„To co robią inni może wzbudzać nasze uczucia, ale nie jest ich przyczyną” – aby radzić sobie z innymi ludźmi w sytuacjach sprzeczności interesów i emocji musimy zrozumieć przyczyny, z powodu których pojawiają się trudności w obsłudze. Wpływając na źródła trudności zarządzamy własną postawą i zachowaniami.

Tematyka

 • Bariery w obsłudze - skąd się biorą problemy w obsłudze klienta.
 • Przełamywanie barier. Trudne sytuacje w obsłudze. Pozytywna psychologia konfliktu – „konflikt jako przyszłe porozumienie”.
 • Źródła problemów w obsłudze - „Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób w jaki je widzą”.
 • Budowanie własnej postawy - najtrudniejszy element zarzadzania obsługą. Jakość obsługi zależy od tego, jak radzimy sobie ze sobą.
 • Asertywność w praktyce - techniki zarządzania własną postawą.
 • Fitness osobowości: budowanie samokontroli i postawy profesjonalisty - jak przejść do obozu zwycięzców.

Spodziewane efekty warsztatów

 • Przyjęcie sytuacji konfliktowych jako normalnej sytuacji w obsłudze i szansy na budowanie pozytywnych relacji
 • Zrozumienie psychologicznych mechanizmów rządzących konfliktami interpersonalnymi i nabycie umiejętności zarządzania nimi
 • Zrozumienie wewnętrznych uwarunkować własnych reakcji na trudne sytuacje
 • Poznanie narzędzi kształtowania własnej postawy asertywnej i kierowania sytuacją konfliktową
 • Podniesienie kompetencji samokontroli i wywierania wpływu na własną postawę wobec „trudnych” ludzi i sytuacji

 Prowadzący:

Danielak JakubJakub Danielak - socjolog, doradca i trener biznesu. Od przeszło 20 lat realizuje projekty usprawniające procesy zarządcze w firmach typu utilities - dostarczających usług bytowych szerokiemu gronu klientów. Prowadzone przez niego od 1992r. Biuro Badań i Analiz Społecznych, dzięki współpracy z klientami, przeszło ciekawą ewolucję od badań przez doradztwo w zakresie zarzadzania, po prowadzenie szkoleń i warsztatów. Doradca i autor projektów - strategii, planów, analiz, wdrażania - dla kilkudziesięciu firm sektora usług publicznych. Od ogromnych (PGE, Tauron), przez średnie (PEC-e. MPWiK-i), po całkiem małe firmy usługowe. W ciągu niemal 30 lat działalności przeprowadził kilkaset projektów podnoszących efektywność zarządzania.


Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadsyłanie zgłoszeń:

do 20 października 2020 r., godz. 9.30
www.webinaria.igwp.org.pl 


Cena:

(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

Moduł I

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
270 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Moduł II

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
270 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Moduł I + II

410 zł netto od osoby - członkowie IGWP
510 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy


Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem). 

Termin webinarium
9 października, godz. 10.00 - 14.00

Tematyka webinarium
Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenia „taryfowego” oraz dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z organem regulacyjnym.

 • Zasady konstruowania taryf za wodę i ścieki
 • Podwyżki cen energii elektrycznej oraz inne uzasadnione przypadki złożenia wniosku
 • Decyzje organu regulacyjnego – przykłady, omówienie, podstawy prawne
 • Problematyczne kwestie związane z wypełnieniem tabel kalkulacyjnych
 • Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem, na wnioski taryfowe

Prowadzący:
Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
9 października 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła