Szanowni Państwo,

w dniu 31 grudnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw, poz. Poz. 2538 opublikowana została Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dla przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w zakresie zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej istotne regulacje zawiera art.5 i 6 ustawy zmianującej:

Art. 5. 1. W 2019 r. ceny i stawki opłat zawarte w taryfie lub zbiorze cen i stawek opłat za energię elektryczną opracowywanym przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzanym jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zwanym dalej „cennikiem energii elektrycznej”, przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się:
1) przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 2538

2) obrotem energią elektryczną – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ceny i stawki opłat w taryfie lub cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały ustalone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r., wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, z wnioskiem o zmianę taryfy lub uwzględnia w cenniku energii elektrycznej ceny i stawki opłat ustalone zgodnie z ust. 1.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu z odbiorcą za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.

,,Art. 6. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe:
1) z ceną lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki opłaty wynikającej z ostatnio obowiązującej umowy, albo
2) po raz pierwszy z odbiorcą końcowym, z ceną lub stawką opłaty wyższą niż cena lub stawka opłaty wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
– jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zmiana warunków umowy następuje poprzez zmianę ceny energii elektrycznej na cenę nie wyższą niż wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.’’

Na podstawie art. 21 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

W dniu dzisiejszym tj. 2.01.br. IGWP skontaktowała się z Ministerstwem Energii Wydziałem Analiz Rynku Mocy i Energii, celem uzyskania odpowiedzi nt. trybu wdrożenia w życie zapisów ustawy.
Uzyskaliśmy odpowiedź, iż Ministerstwo powołało Zespół do spraw wdrożenia ustawy nowelizującej. Izba będzie na bieżąco monitorować prace powołanego Zespołu, by móc jak najszybciej poinformować Członków IGWP o zasadach wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy.

Dodatkowo informujemy, iż w związku z wystosowaniem w dniu 10 grudnia 2018 r. przez Prezes IGWP Doroty Jakuta listu do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie konsekwencji wzrostu cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych ( treść pisma zamieszczona została na stronie IGWP), Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zobowiązany został do udzielenia IGWP odpowiedzi.

adw. Paweł Sikorski 
ekspert IGWP