Szanowni Państwo,

W dniu 6 kwietnia 2021 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz.U. z 2021. poz. 520)

Na mocy §1 :
"W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472) w załączniku do rozporządzenia po wyrazach "ścieków na terenie gminy/gmin** ............................." dodaje się przecinek i wyrazy "na terenie której/których** wyznaczono aglomerację / nie wyznaczono aglomeracji** w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) uchwałą rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji nr ......................., zgodnie z art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,".

W §2 zawarto regulacje w przedmiocie rozpatrzenia wniosków taryfowych złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji polegającej na procedowaniu na uprzednio złożonym wniosku :

"Wnioski o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzone według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu."

Rozporządzenie taryfowe jest kluczowym aktem prawnym dla branży wod-kan, w związku z powyższym, gdy Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne zmieniające rozporządzenie, w tym konsultacje z Izbą Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie", Izba przedłożyła stanowisko do projektu.
Stanowisko opracowane zostało z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące członkami Izby. Izba zaopiniowała projekt rozporządzenia negatywnie. Jak wynikało z treści projektu, na etapie prac legislacyjnych, jak również ze sprawozdania z przebiegu konsultacji, uwagi Izby w części zostały uwzględnione.
Uchwała aglomeracyjna w myśl nowelizacji nie ma już stanowić załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, kolejna zmiana uwzględnia również sytuację, podnoszoną przez Izbę, gdy uchwała aglomeracyjna w ogóle nie została podjęta przez Radę Gminy.

Szczegółowy przebieg prac IGWP nad projektem zamieszczony został w Zeszytach IGWP, do lektury których serdecznie Państwa zachęcamy.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” o udział w konsultacjach, w związku z toczącymi się na poziomie Unii Europejskiej pracami nad oceną wpływu dotyczącą zmiany załączników IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Ministerstwo wskazuje, że zidentyfikowany został szereg obszarów, na które może znacząco wpłynąć planowana zmiana ww. rozporządzenia, w szczególności w kontekście zagospodarowania określonych rodzajów odpadów.

W związku z powyższym w załączeniu znajduje się opracowany przez KE dokument pt. “Preliminarydiscussion points – POP Waste Impact Assessment” (Punkty wstępne dyskusji – ocena skutków oddziaływania odpadów TZO) zawierający szereg pytań, odnoszących się do poszczególnych strumieni odpadów (oraz produktów z których te odpady zostały wytworzone), z uprzejmą prośbą o przekazanie wszelkich posiadanych informacji w tym zakresie (stosownie do prowadzonej działalności).

Przekazane informacje posłużą ocenie wpływu planowanych zmian na sektor gospodarki odpadami, w tym na zastosowanie ewentualnych wyłączeń w stosownych przypadkach.

Załączniki:

Dokument pt. Preliminary discussion points – POP Waste Impact Assessment 

Robocze tłumaczenie dokumentu na język polski.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i odpowiedzi na pytania w terminie do 7 kwietnia br. godz. 10:00, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z uwagi na krótki czas na opracowanie dokumentu przez IGWP, jeżeli jest to możliwe, prosimy o przekazanie odpowiedzi w języku angielskim i polskim.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że w dniu 09.02.2021 na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został kolejny projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

IGWP zgłosiła uwagi do wcześniejszych wersji projektu, które jak wynika zarówno z treści aktualnego projektu jak z przebiegu konsultacji, w części zostały uwzględnione. Uchwała aglomeracyjna myśl projektu nie ma już stanowić załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, kolejna zmiana uwzględnia również sytuację, gdy uchwała aglomeracyjna w ogóle nie została podjęta przez Radę Gminy. Jednakże kolejna zmiana polegająca na modyfikacji treści samego wniosku, czyni uwagi Izby w pozostałym zakresie nadal zasadnymi.

Poniżej zamieszczony został do pobrania projekt ww rozporządzenia wraz z załącznikiem

Projekt rozporządzenia MI do pobrania

Załącznik do projektu MI

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że 23 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Izba będzie aktywnie uczestniczyć w pracach się nad implementacją nowej dyrektywy do prawa krajowego. Oznaczać to będzie m.in. nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zachęcamy Państwa do udziału w webinariach organizowanych przez IGWP dotyczących wpływu dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan.

Szczegółowe informacje i terminy webinariów dostępne są TUTAJ

W załączeniu opublikowany tekst dyrektywy, w języku polskim i angielskim.

Tekst dyrektywy w języku polskim

Tekst dyrektywy w języku angielskim

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu uwagi Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Uwagi IGWP do projektu rozporządzenia - czytaj tu.

Przedmiotowe stanowisko wypracowane zostało na podstawie uwag, w tym również szeregu przykładów zgłoszonych przez Członków Izby.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konsultacji za zaangażowanie, którego efektem za wspólnie wypracowane stanowisko IGWP.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w dniu 21.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajduje się poniżej.

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do pobrania

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” otrzymała ten projekt od Ministerstwa Infrastruktury w ramach konsultacji publicznych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 29 grudnia 2020 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Marcin Błędzki – główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Dnia 15 grudnia Parlament Europejski podczas sesji plenarnej przyjął nową dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa wchodzi w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku UE, czyli w styczniu 2021. Od tego czasu kraje członkowskie mają 24 miesiące na transpozycję do prawa lokalnego. Z pierwszych ogólnych informacji wiemy, że w Polsce będzie to głównie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa zawiera wiele wyzwań związanych z koordynacją wielu ministerstw, więc kraje członkowskie podjęły już działania w celu zorganizowania współpracy jednostek administracji odpowiedzialnych za zdrowie, środowisko, rolnictwo, sprawy wewnętrzne. Szwecja zamierza transponować dyrektywę już we wrześniu 2021r. Jednak większość państw dopiero rozpoczyna ten proces.

Parlament Europejski w swojej informacji podkreśla, że dyrektywa mobilizuje państwa członkowskie do zapewnienia bezpłatnego zaopatrzenia w wodę w budynkach publicznych i zachęcania restauracji, stołówek itd. do dostarczania klientom wody za darmo lub za niewielką opłatą. Państwa członkowskie powinny również podjąć środki w celu poprawy dostępu do wody dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i kultury mniejszościowe.

Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, jakość wody z kranu zostanie poprawiona poprzez nałożenie surowszych limitów na niektóre zanieczyszczenia, w tym ołów.

Do początku 2022 r. Komisja sporządzi i będzie monitorować wykaz substancji będących nowym wyzwaniem dla zachowania bezpieczeństwa wody. Będą to farmaceutyki, związki zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i mikroplastik. Komisja ustanowi również europejskie wykazy wskazujące, które substancje są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

Państwa członkowskie musza zapewnić, aby środki podjęte w celu wdrożenia nowych norm były oparte na zasadzie ostrożności iw żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby pomóc gospodarstwom domowym w UE zaoszczędzić ponad 600 mln EUR rocznie. Jeśli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, obywatele mogą również przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z wody butelkowanej. Plastikowe butelki to jedne z najczęściej spotykanych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, które można znaleźć na europejskich plażach.

21 stycznia odbędzie się spotkanie ekspertów ds. jakości wody EurEau. Celem jest skoordynowanie działań i stała wymiana doświadczeń w zakresie transpozycji dyrektywy.

źródło: Parlament Europejski, Komisja Europejska

dr inż. Klara Ramm

ekspert IGWP

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje iż w dni 28 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020r. poz.2091)

Na mocy ww. rozporządzenia utrzymano m.in. nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i utrzymywanie dystansu 1,5 m od innych osób.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, zostało opublikowane w czerwcu br. W skrócie jest zwane taksonomią. To oczywiście nie ta sama taksonomia, która zajmuje się klasyfikacją roślin i zwierząt, choć również ma wiele wspólnego ze środowiskiem naturalnym. Inicjatywa ma bowiem na celu stworzenie systemu klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej w nawiązaniu do celów środowiskowych UE w zakresie łagodzenia zmian klimatu.

Komisja Europejska ma obowiązek opracować akt delegowany zawierający techniczne kryteria w powiązaniu z celami środowiskowymi. Rozpoczęła właśnie konsultacje w sprawie projektu tego aktu. W dokumencie zaproponowano między innymi szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby inwestycje w infrastrukturę wod-kan były uznawane za zrównoważone (motyw 20 oraz rozdział 5 i załącznik E do załącznika 1). Regulacja może zatem mieć daleko idący wpływ na dostęp naszego sektora do finansowania.

Konsultacje społeczne trwają do 18 grudnia.

Szczegóły można znaleźć na stronie KE pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy?idU=5#ISC_WORKFLOW

dr inż. Klara Ramm,

ekspert IGWP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 10 grudnia 2020r. drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu do niniejszej wiadomości znajdą Państwo projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji w formacie plików word:

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie projektu

Ocena skutków regulacji

adw. Paweł Sikorski
ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

    Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1