IGWP przekazuje komunikat, skierowany przez NFOŚiGW do Beneficjentów

„Szanowni Państwo,

Przypominamy, że z dniem 31.12.2020r. upływa termin ważności aktów prawa miejscowego wyznaczających obszar i granice aglomeracji (uchwał lub rozporządzeń), które zostały podjęte na mocy przepisów uchylonej ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (art. 565 ust. 2 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.).

Równocześnie inwestycje wodociągowo –kanalizacyjne, realizowane na terenie aglomeracji ujętej w KPOŚK, będą mogły ubiegać się o dedykowane tym obszarom dofinansowanie jedynie w przypadku posiadania obowiązującej uchwały w/s wyznaczania aglomeracji.

Poniżej przekazujemy link do ważnych - w kontekście powyższego - informacji umieszczonych na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/kpos/Wytyczne_Aglomeracje_2019.pdf

Wytyczne Regulatora do planowania inwestycji w aglomeracjach wodno-kanalizacyjnych

https://wody.gov.pl/images/dokumenty/wytyczne_plany_inwestycji_wodno-kanalizacyjnych.pdf

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła