Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję online "Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektoraorganizowaną w przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, która odbędzie się 20 maja o godzinie 11:00.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki badań nt. postrzegania sektora jako pracodawcy, opracowane przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji. W panelach merytorycznych i dyskusyjnych zaprezentowane zostaną zagadnienia:

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” informuje, że Główny Inspektor Sanitarny w związku z doniesieniami prasowymi, błędnie sugerującymi, możliwość występowania zagrożenia dla ludzi wynikającego z obecności cyt. „COVID-19 w wodzie” przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zajął poniższe stanowisko:

,,Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych w kontekście potencjalnego skażenia wirusem SARS-CoV-2.”

GIS w zawartym komunikacie wskazał m.in. że doniesienia prasowe nt. badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących analizy i monitoringu biologiczno-chemicznego ścieków pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2 odnoszą się wyłącznie do badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub wodzie powierzchniowej. Nie odnoszą się natomiast do badania wirusa SARS-CoV-2 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Link do komunikatu GIS :

https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-bezpieczenstwa-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-w-odniesieniu-do-wirusa-sars-cov-3 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedziami medialnymi, w dniu 26 kwietnia na stronie gov.pl (link poniżej) ukazał się komunikat informujący o planowanej rejestracji na szczepienia w zakładach pracy od dnia 4 maja br., zgodnie z zapowiedzią:

"Będzie to możliwe tylko w tych miejscach, gdzie pracodawcy uda się zebrać minimum 300 chętnych do przyjęcia preparatu. Zakład pracy może zgłosić:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin tych osób.

Pracodawca, który zbierze wystarczającą liczbę chętnych, będzie odpowiadał także za nawiązanie współpracy z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować proces szczepień jego pracowników. Sam system zgłoszeń będzie prosty i szybki. Wystarczy wypełnienie formularza, który od 4 maja będzie dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.(...)”

IGWP będzie na bieżąco informować Państwa o komunikatach w zakresie planowanych szczepień w zakładach pracy, link do strony gov.pl:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wkrotce-szczepienia-przeciw-covid-19-w-miejscach-pracy

W przypadku problemów z otwarciem linku należy kliknąć na odnośnik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję: "otwórz w nowej karcie".

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Z rekomendacji Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby uczestniczy w pracach Grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

Poniżej informacja Pana Przewodniczącego z pierwszego spotkania Grupy:

W dniu wczorajszym, 1 kwietnia 2021 roku, odbyło się bardzo ważne spotkanie Grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Spotkanie on line zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej była pierwszą publiczną prezentacją programu FEnIKS, który w całości zastępuje programy infrastrukturalne pomocowe Unii Europejskiej, w tym Fundusz Spójności, z którego korzystaliśmy przez wiele lat.

W załączeniu przedstawiam zaprezentowane przez Ministerstwo dokumenty, w których można znaleźć nasza branżę i proponowane dla niej kierunki inwestycji wspieranych środkami unijnymi. Generalnie należy nastawić się na trzy główne kierunki inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych w ramach II celu strategicznego: CEL POLITYKI 2: BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA, NISKOEMISYJNA EUROPA DZIĘKI PROMOWANIU CZYSTEJ I SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYKI, ZIELONYCH I NIEBIESKICH INWESTYCJI, GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU ORAZ ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.

W ramach tego celu do naszej dyspozycji będą prawdopodobnie środki z trzech celów szczegółowych:

 1. (i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej (Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci). Moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu krajowego - energia elektryczna - wiatr: pow. 5 MWe, - biomasa: pow. 5 MWe, - biogaz: pow 0,5 MWe, - woda: pow. 5 MWe, - promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 Mwe. Demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład projektu, moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu regionalnego: energia elektryczna - wiatr: poniżej do 5 MWe, - biomasa: poniżej do 5MWe, - biogaz: poniżej 0,5 MWe, - woda: poniżej do 5 MWe, - promieniowanie słoneczne: poniżej 0,5 MWe, demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzących w skład projektu. Zaproponowane limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne oraz projektów parasolowych.
 2. (iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe (Wsparcie na budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia w uzasadnionych adaptacją do zmian klimatu przypadkach) w aglomeracjach: powyżej 10 000 RLM i w zakresie 2 – 10 000 RLM.
 3. (v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej (Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - oczyszczalnie, sieci kanalizacji i wodociągowe, osady ściekowe - w ramach KPOŚK) w aglomeracjach: powyżej 10 000 RLM i w zakresie 2 – 10 000 RLM.

Szczegóły klasyfikacji i celów szczegółowych zawarte są w załączonych dokumentach rządowych, które są poddanymi konsultacjom społecznym przed ostatecznym przedstawieniem programu Komisji Europejskiej.

W spotkaniu Grupy Roboczej uczestniczyło prawie 170 przedstawicieli wszystkich branż w Polsce, które będą beneficjentami Programu, po jednym przedstawicielu z każdej branży. Pokazuje to skalę programu i jego wagę także dla naszej branży.

I jeszcze jedna uwaga wyraźnie generowana na spotkaniu – nie będzie instrumentów bezzwrotnych dla przedsiębiorstw dużych (większość przedsiębiorstw wod – kan jest traktowanych jako przedsiębiorstwa duże – inna definicja Komisji Europejskiej – przedsiębiorstwa komunalne są zazwyczaj duże w rozumieniu kwalifikacji do projektów unijnych). Wyjątek stanowić będą projekty preferowane w polityce unijnej, czyli OZE, GOZ, energetyka odnawialna itp. – tam można liczyć na instrumenty bezzwrotne w dużych przedsiębiorstwach.

Ponadto trwa jeszcze dyskusja nad tematyką finansowania projektów wodociągowych w tym Programie – UE nie chce zgodzić się na wodę, akceptuje programy ściekowe. Ostateczne rozwiązanie może nie być korzystne dla branży wod – kan.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na krótki termin konsultacji zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag w terminie do 8 kwietnia godz. 14:00  2021 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:

Linia demarkacyjna CP1-CP2

FEnIKS projekt 2021

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że Minister Infrastruktury na mocy Zarządzenia nr 4 z dnia 5 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury, dokonał podziału pracy, m.in. w zakresie gospodarki wodnej.

Na mocy § 7.ww zarządzania Sekretarz Stanu Marek Gróbarczyk:

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) gospodarki morskiej,

b) gospodarki wodnej, z wyłączeniem spraw:

- kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie zwanego dalej "Wodami Polskimi", o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret pierwsze,

- dotyczących wydawania dla Wód Polskich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695,782, 875 i 1378), o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret drugie,

- dotyczących opiniowania i uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie, o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret trzecie,

c) żeglugi śródlądowej;

2) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (Dz. U. poz. 2015);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną,

b) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących,

c) Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

d) Izbą Morską w Szczecinie,

e) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni,

f) Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

g) urzędami morskimi,

h) urzędami żeglugi śródlądowej,

i) Wodami Polskimi;

4) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;

5) reprezentuje Ministra w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

6) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Gospodarki Morskiej (DGM),

b) Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS).

Na mocy § 8. ww zarządzenia Podsekretarz Stanu Grzegorz Witkowski:

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury – 6 – Poz. 7

a) gospodarki wodnej w zakresie:

- kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Wód Polskich,

- dotyczących wydawania dla Wód Polskich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

- dotyczących opiniowania i uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie,

b) edukacji morskiej oraz wyższego szkolnictwa morskiego;

2) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Akademią Morską w Szczecinie,

b) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych Instytutu, z wyłączeniem spraw dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz spraw, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. b,

c) szkołami ponadpodstawowymi, które są prowadzone przez Ministra,

d) Uniwersytetem Morskim w Gdyni;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Edukacji Morskiej (DEM),

b) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK).

Poniżej zamieszczony został plik PDF z treścią przedmiotowego Zarządzenia Ministra Infrastruktury

Dziennik Urzędowy MI

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury, w ramach konsulatcji społecznych, skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”  projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 87).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do dnia 3 lutego 2021 r. drogą elektroniczną w załączonej tabeli na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W załączeniu ww. projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz ocenę skutków regulacji.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Projekt

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie

Załącznik do projektu

Tabela

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 88)

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 01 lutego 2021r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną w tabeli znajdującej się do pobrania poniżej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszone przez Państwa uwagi i propozycje zawarte w tabeli posłużą do wypracowania wspólnego stanowiska IGWP.

Poniżej zamieszczony został link do strony RCL z którego można pobrać ww. projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz ocenę skutków regulacji

https://legislacja.gov.pl/projekt/12342551/katalog/12757851#12757851

W przypadku kłopotów w otwarciem linku prosimy o kliknięcie na niego prawym przyciskiem myszy i wybór z menu opcji "otwórz w nowym oknie/karcie".

Załącznik tabela uwag (docx)

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zapraszając do zapoznania się z kolejną wersja rozporządzenia pragniemy podkreślić, iż aktualna wersja uwzględnia uwagi przedłożone przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie” w zakresie rezygnacji przez projektodawcę z obowiązku przedłożenia uchwały aglomeracyjnej jako załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, jako wymogu formalnego.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 26 stycznia 2021r. do godz. 14:00 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Poniżej do pobrania przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do pobrania

Załącznik do rozporządzenia - wzór wniosku

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Pan Paweł Rusiecki 14 stycznia 2021 roku został powołany przez Ministra Infrastruktury na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2018-2019, które zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), zostanie przedłożone Radzie Ministrów.

Ministerstwo wskazało, że w sprawozdaniu przedstawiono stopień realizacji działań inwestycyjnych ujętych w KPOŚK w latach 2018-2019 oraz ocenę ich wpływu na osiągnięcie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywą ściekową).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 25 stycznia 2021r. do godziny 12:00 drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krótki termin do konsultacji spowodowany jest wyznaczeniem terminu do przedłożenia uwag przez Ministerstwo.

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2018-2019 (dokument do pobrania)

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2018-2019 - załącznik (arkusz Excel)

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

  Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
 • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

  Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • 1